Miejsce i termin składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza odpowiednio w danym roku szkolnym.

– 2021/2022 w terminie do 30 września 2021 r.

– 2022/2023 w terminie do 30 września 2022 r.

Ważne: Wnioski uczniów uczęszczających do:

  1. ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych, w tym klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych i klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, oraz dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  2. szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  3. szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,
  4. szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
  5. szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
  6. szkoły rybołówstwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
  7. szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzonej przez ministra właściwego do spraw danego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o którym mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

– składa się w terminie ustalonym przez ministra prowadzącego szkołę.