Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.