Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.