Termin i sposób załatwiania

Wypłacie podlega prawomocna decyzja wojewody, po uprzednim otrzymaniu środków finansowych na jej realizację. Wniosek o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych  składa się do właściwego wojewody  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. We wniosku o dotację  uwzględnia się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek jest składany. Ostatni w danym roku budżetowym  wniosek o dotację składa się do dnia 31 października tego roku budżetowego.

Świadczenie wypłacane jest w formie gotówkowej czekiem elektronicznym lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

W przypadku zmiany miejsca pobytu na inny adres zamieszkania na terytorium RP właściwym do wypłaty świadczenia pieniężnego nadal pozostaje organ wskazany w decyzji.