Termin i sposób załatwiania

  • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
  • Prawo do zasiłku dla opiekuna może być ustalone na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki pod warunkiem, że spełnione są przesłanki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej w dniu 31 grudnia 2012 r. (prawo do zasiłku ustalamy do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia) lub bezterminowo w przypadku wydania orzeczenia na stałe.