Kto może złożyć wniosek

Wniosek złożyć może pełnoletni uczeń lub opiekun ucznia tj.:

  1. Rodzic;
  2. Opiekun prawny;
  3. Rodzic zastępczy;
  4. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
  5. Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;

Za zgodą wyżej wymienionych wniosek może złożyć:

  • nauczyciel,
  • pracownik socjalny,
  • inna osoba.