KOMUNIKAT WS. ROZLICZANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie przypominamy, rozliczając stypendium szkolne:

  • faktury, rachunki , muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia i tylko takie będą uwzględniane,
  • data wystawienia faktur, rachunków powinna zawierać się w następujących okresach:

    1. zakup podręczników od miesiąca czerwca poprzedzającego dany rok szkolny,
    2. zakup materiałów szkolnych – od miesiąca lipca poprzedzającego dany rok szkolny, wg wykazu wydatków kwalifikowanych,
    3. abonament internetowy, bilety miesięczne oraz pozostałe wydatki na cele edukacyjne od września do czerwca danego roku szkolnego.

Przypominamy nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: obuwie i odzież codziennego użytku, bielizna, wyżywienie w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego, opłacenie komitetu rodzicielskiego, rady rodziców, opłaty za tzw. „klasowe”, ubezpieczenie uczniów, kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie o charakterze wypoczynkowym oraz faktury za Internet połączone z inną usługą (bez możliwości ustalenia opłaty tylko za Internet), artykuły dekoracyjne.