Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.