Komu przysługuje Karta Rodziny Dużej?

Karta Rodziny Dużej przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
  • w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji

Dotyczy to także opiekuna prawnego, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego