Komu przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.
Jest to kwota 400,00 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy.
W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu przez okres 36 miesięcy kalendarzowych, a w przypadku wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności przez okres 72 miesięcy kalendarzowych.
Nie przysługuje osobom:

  • Przed urlopem wychowawczym nie pozostawały w stosunku pracy przez okres 6-ciu miesięcy.
  • Dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
  • W okresie urlopu wychowawczego korzystają z zasiłku macierzyńskiego.