Komu przysługuje stypendium

Stypendium ma charakter socjalny i przysługuje :

 • uczniom szkół ponadpodstawowych wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do których należą:
  a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  b) pięcioletnie technikum,
  c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
  d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
  e) dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
  f) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,
 • studentom I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.

Wykaz państwowych uczelni publicznych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunki przyznania stypendium:

 • zameldowanie stałe na terenie województwa wielkopolskiego;
 • nie ukończony 28 rok życia;
 • nauka odbywa się w trybie dziennym;
 • W PRZYPADKU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ŚREDNIA OCEN ZA POPRZEDNI ROK NAUKI POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 4,21;
 • W PRZYPADKU SŁUCHACZY LUB STUDENTÓW ŚREDNIA OCEN ZA POPRZEDNI ROK NAUKI POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 4,01.
  przy obliczaniu średniej:
  Uczniów i studentów pierwszego roku I stopnia – nie wliczamy zachowania oraz tzw. dodatkowych zajęć edukacyjnych (pozostałe w tym religia i etyka wliczamy)
  2. Studentów/słuchaczy – wliczamy przedmioty zakończone oceną
  3. Studentów II stopnia – podstawą są oceny uzyskane z poprzedniego roku studiów I stopnia.
 • DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE MOŻE WYNOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 650,00 ZŁ NETTO LUB 740,00 ZŁ NETTO JEŻELI DZIECKO JEST WYCHOWYWANE PRZEZ SAMOTNEGO RODZICA. Wnioski z dochodami wyższymi niż 650,00 zł lub 740,00 zł w przypadku samotnie wychowujących rodziców nie będą rozpatrywane.

Stypendium dla uczniów przyznawane jest na okres od 1 września do 31 grudnia i od 1 stycznia do 30 czerwca natomiast dla studentów od 1 października do 31 grudnia i od 1 stycznia do 30 czerwca.