Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
  1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  3. zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Poznańskiego Centrum Świadczeń, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę zarejestrowanych przez monitoring wizyjny – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków – piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany”
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane zarejestrowane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisane
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ww. przepisach jest niezbędne do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego udostępniane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych o których mowa wyżej może wystąpić jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 7. Ma Pani/Pan prawo*, z uwzględnieniem art. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych, do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  3. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Zgodnie z uchwałą nr XVIII/228/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 20 października 2015 r. informacja o zawartej umowie publikowana jest w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

*Nie w każdej sytuacji może Pani/Pan skorzystać z wymienionego prawa, chociażby w przypadku, gdy dane będą przetwarzane by realizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.