Klauzula informacyjna – Wydarzenia i projekty organizowane w Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Informujemy, że podczas wydarzeń lub projektów organizowanych w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przez Poznańskie Centrum Świadczeń będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia, fotorelacje lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach.

Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Poznańskie Centrum Świadczeń, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach, fotorelacjach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń lub projektów. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez adres e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843
  Poznań.
 3. Pani/Pana dane oraz dane dzieci biorących udział w spotkaniu, w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu email, oraz danych kontaktowych: numer telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane przez Administratora w ramach wydarzenia lub projektu w celu:
 • wzięcia udziału w wydarzeniu lub projekcie organizowanym w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przez Poznańskie Centrum Świadczeń na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.
  6 ust. 1 lit. a) RODO) poprzez rejestrację na wydarzenie lub projekt
 • kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających wydarzenie lub projekt (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • utrwalony wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przez Poznańskie Centrum Świadczeń.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi zgłoszenie się do wzięcia udziału w wydarzeniu lub projekcie organizowanym przez Poznańskie Centrum Świadczeń. Udział w wydarzeniu lub projekcie i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa.
 2. Dane o których mowa w pkt. 3 po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane tj. od dnia zakończenia wydarzenia lub projektu będą przechowywane przez okres 6 miesięcy lub niezwłocznie po wycofaniu zgody przez podmiot danych na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu praw w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, fotorelacji, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
 4. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach CIR w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 3. Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
  impreza