Klauzula informacyjna – umowy cywilnoprawne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z zawarcia umowy, w tym realizacji przepisów BHP i innych przepisów prawa pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób z którymi zawarto umowę cywilnoprawną (art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO)
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Poznańskiego Centrum Świadczeń, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę zarejestrowanych przez monitoring wizyjny – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków – piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany”
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie i realizację. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, wskazany w przepisach prawa, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz do celów archiwalnych przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujący u Administratora. Dane zarejestrowane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisane.
 3. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom upoważnionym przez nas oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo* do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji może Pani/Pan skorzystać z wymienionego prawo, chociażby w przypadku, gdy dane będą przetwarzane celem zrealizowania nałożonego na Administratora obowiązku prawnego.