Klauzula informacyjna – subskrypcja newslettera Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz podanej nazwy (imienia) jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez adres e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu Newsletter przez Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi subskrypcję oraz przesyłanie Newslettera Poznańskiego Centrum Świadczeń.
 5. Dane uzyskane w celu realizacji usługi Newslettera są przechowywane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez Administratora na prośbę użytkownika.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 11. W stopce każdej wysyłanej wiadomości jest link, za pomocą którego może się Pani/Pan wypisać z biuletynu informacyjnego Newsletter. Wypisanie z listy dystrybucyjnej jest równoznaczne z niezwłocznym usunięciem Pani/Pana danych osobowych z systemu Newsletter.