Klauzula informacyjna – facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Poznańskie Centrum Świadczeń przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako Użytkownika, który:
  1. dokonał subskrypcji fanpage’u Centrum Inicjatyw Rodzinnych poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
  2. opublikował swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u
  3. w związku z obserwowaniem profilu Centrum Inicjatyw Rodzinnych i aktywnością na Facebook. Wszelkie działanie naszego fanpage’a są zgodne z wymogami zawartymi w regulaminie Facebooka.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:
  1. promowania wydarzeń organizowanych u Administratora;
  2. w celach statystycznych, anonimowe dane dotyczące osób odwiedzających fanpage, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights” udostępnionej przez Facebook. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)) którą wyraża Pani/Pan kierując do nas zapytanie, a także z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f)) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe opublikowane jako Użytkownika profilu na Facebooka w postaci:
  1. identyfikatora Użytkownika Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko)
  2. zdjęcia profilowego
  3. innych zdjęć (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- Użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Pani/Pana strony dobrowolne
  4. treści Pani/Pana komentarzy oraz treści rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dostarcza Pani/Pana adres e-mail, numer telefonu oraz opis, który Pani/Pan zawarł/a w związku z prowadzeniem korespondencji).
 6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych. Do wszystkich informacji  o  Użytkownikach  ma  jednak dostęp  Facebook,  a  wszystkie  interakcje  na  profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
 7. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres obserwowania naszego profilu przez Panią/Pana jako Użytkownika Facebooka. Pani/Pana aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook. Pani/Pana dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  4. sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.