Klauzula informacyjna – elektroniczna rezerwacja terminu wizyty w Poznańskim Centrum Świadczeń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail:
  daneosobowe@pcs-poznan.pllub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w Poznańskim Centrum Świadczeń w wybranym przez Panią/Pana terminie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane tj. po dniu wyznaczonym jako termin wizyty będą przechowywane przez okres 7 dni.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi rezerwację terminu wizyty w Poznańskim Centrum Świadczeń.
 5. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed wizytą jest równoznaczne z jej anulowaniem.
 6. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pana prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 • żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.