Kiedy ,,Wyprawka dla gzubka’’ nie przysługuje

  • rodzice dziecka, na które wnioskują o ,,Wyprawkę dla gzubka’’ nie zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasta Poznań;
  • wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka’’ został złożony po terminie wskazanym w uchwale Rady Miasta Poznania dotyczącej wprowadzenia ,,Wyprawki dla gzubka’’.
  • W przypadku zbiegu prawa rodziców bądź opiekunów faktycznych do uzyskania wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla gzubka” wyprawkę przyznaje się temu z rodziców bądź opiekunów faktycznych, z którym dziecko wspólnie zamieszkuje, oraz który pierwszy złożył wniosek.