Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

  • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
  • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
  • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.