Kiedy świadczenie nie przysługuje

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy:

  • wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu;
  • przekroczone zostanie kryterium dochodowe w gospodarstwie: jednoosobowym 40% a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
  • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego;
  • wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.
  • osobom przebywającym w: domu pomocy społecznej,
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.