Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy:

  • osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;
  • osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.