Kiedy świadczenie nie przysługuje

  • w przypadku niespełnienia kryterium dochodowego, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie jest co najmniej o 25% niższy, niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
  • w sytuacji, gdy najemca lub podnajemca nie był najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • gdy najemcy lub podnajemcy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę,
  • w przypadku, gdy wniosek o „dopłatę” złożony zostanie przez Klienta posiadającego inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu niż „najem lub podnajem”,
  • jeżeli przyznany dodatek mieszkaniowy jest wyższy niż 75% czynszu.