• Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
  Zadzwoń do POZnan*Kontakt

  Numer telefonu 61 646 33 44

  Program skierowany jest do:

  • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • rodzin zastępczych;
  • rodzinnych domów dziecka.

  Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
  Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty spełnia wymagania: w dniu składania wniosku nie ukończyło 18-tego roku życia, 25-tego roku życia – w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

  • rodzic dziecka,
  • pełnoletni członek rodziny,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
  • rodzic zastępczy wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,

  Ważne: Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

  Jeżeli chcesz złożyć wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

  Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

  • poniedziałek: od 7:30 do 16:00
  • wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30
  • środa, piątek od 7:30 do 15:00

  Wniosek można złożyć także w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

  Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest w celu:

  • promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechniania działań na rzecz wzmacniania jej kondycji,
  • wspierania rodzin wielodzietnych,
  • zwiększenia rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,
  • zachęcania rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  • budowania przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.
 • Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku rodzica mającego dorosłe dzieci – oświadczenie, że rodzic nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
  • Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.
  • Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem pracownika PCŚ w miejscu zamieszkania.
  • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ.
  • Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału w Programie.

  Podstawa prawna

  • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”
  • Porozumienie Partnerskie nr 37/miasto/2014 zawarte w dniu 27 listopada 2014r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Poznań. 
 • Aktualny katalog ulg i zwolnień

  Aby zapoznać się z wykazem kliknij >>>>tutaj

 • Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz:

  1. posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl)
  2. posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

  Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpissz dokument elektroniczny a następnie prześlij go do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Centrum będą kontaktować się również w formie elektronicznej. W celu ułatwienia kontaktu zawsze podawaj numer telefonu.

  Już teraz złóż przez Internet wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny.