Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz podanej nazwy (imię) jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pllub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
Dane uzyskane w celu realizacji usługi są przechowywane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez administratora danych na prośbę użytkownika i nie podlegają archiwizowaniu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
– po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych;
– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
– osoby te kwestionują prawidłowość danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi newslettera Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.