Poznańska Złota Karta

Szanowna Seniorko, Szanowny Seniorze !!! Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. nr LVIII/1100/VII/2017 od dnia 1 marca 2018 r. Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o wydanie Karty Seniora – ,,Poznańskiej Złotej Karty’’. Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej.

Katalog ulg i zwolnień

Wykaz Partnerów, którzy przystąpili do programu, oraz katalog ulg i zwolnień dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Informacje dodatkowe

Karta wydawana jest bezterminowo. Karta jest ważna z dowodem osobistym. Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Użyczenie Karty osobom trzecim skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń. Zmiany … Czytaj więcej

Jak można złożyć wniosek?

a) elektronicznie – z wykorzystaniem wygodnego  formularza Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana b) osobiście – poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ przy ul. Wszystkich Świętych 1 przy ul. Małachowskiego 10 c) za pośrednictwem platformy e-PUAP … Czytaj więcej

Dla kogo ten projekt?

Uprawnienia do przyznania Karty przysługują osobom, które: na dzień składania wniosku ukończyły 60. rok życia; w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań. Karta wydawana jest w celu: ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, … Czytaj więcej