• Poznańska Złota Karta - Karta Seniora

  Szanowna Seniorko, Szanowny Seniorze !!!

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. nr LVIII/1100/VII/2017 od dnia 1 marca 2018 r. Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o wydanie Karty Seniora – ,,Poznańskiej Złotej Karty’’.

  Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.

  Posiadane Poznańskiej Złotej Karty:

  • ułatwi dostęp do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
  • pomoże zwiększyć udział seniorów w życiu miasta Poznania;
  • podniesie jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
  • potwierdzi uprawnienia do ulg i zwolnień.

  Wnioski o wydanie Kart składać można:

  • osobiście, w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń;
  • elektronicznie, za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń.

  Karta wydawana jest bezterminowo i jest ważna z dowodem osobistym. Karta oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie.

   

  Serdecznie zapraszamy po Poznańską Złotą Kartę

  Dyrekcja i Pracownicy

  Poznańskiego Centrum Świadczeń

Projekt Karta Seniora – ,,Poznańska Złota Karta” realizowany jest w ramach Programu ,,Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021”. Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.
 • Uprawnienia do przyznania Karty przysługują osobom, które:

  • na dzień składania wniosku ukończyły 60. rok życia;
  • w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.

  Karta wydawana jest w celu:

  • ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
  • skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału seniorów w życiu miasta Poznania;
  • podniesienia jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
  • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.
 • a) elektronicznie – z wykorzystaniem wygodnego  formularza

  • Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana

  b) osobiście – poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ

  • przy ul. Wszystkich Świętych 1
  • przy ul. Małachowskiego 10

  c) za pośrednictwem platformy e-PUAP (www.ePUAP.gov.pl)

  W celu złożenia wniosku musisz:

  • posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl)
  • posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

  Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpisz dokument elektroniczny a następnie prześlij go do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Centrum będą kontaktować się również w formie elektronicznej. W celu ułatwienia kontaktu zawsze podawaj numer telefonu.

  • Karta wydawana jest bezterminowo.
  • Karta jest ważna z dowodem osobistym.
  • Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Użyczenie Karty osobom trzecim skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń.
  • Zmiany danych zawartych we wniosku o wydanie Karty, które wystąpią w okresie, na jaki Karta została wydana, nie mają wpływu na uprawnienia wynikające z Karty.
  • Karta oraz duplikat karty są wydawane bezpłatnie.
  • W przypadku utraty lub zniszczenia Karty należy niezwłocznie poinformować pisemnie Poznańskie Centrum Świadczeń. Ponowne wydanie Karty następuje na wniosek.

  Podstawa prawna

  • Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przyjęcia Programu „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021”.
  • Uchwała Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora – „Poznańska Złota Karta”.