Jakie zdarzenia losowe kwalifikują do przyznania zasiłku szkolnego?

Zdarzeniem losowym jest zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są miedzy innymi:

  • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
  • klęska żywiołowa;
  • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;

Po analizie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego Prezydent Miasta Poznania może podjąć decyzję o przyznaniu zasiłku w razie zaistnienia innych zdarzeń losowych niż wymienione.