Jakie są wymagane dokumenty, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć :

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka)
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.:
  • orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień – opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;