Jakie dokumenty należy przedłożyć ubiegając się o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia –oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia –orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;