Jakie dokumenty należy przedłożyć ubiegając się o przyznanie stypendium szkolnego?

Składając wniosek o przyznanie stypendium, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania stypendium, w szczególności:

  1. W przypadku osiągniętych dochodów opodatkowanych(np. ze stosunku pracy, z tytułu renty emerytury, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych)-zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie netto
  2. W przypadku osiągniętych dochodów z tyt. działalności gospodarczej:
    • opodatkowanych na zasadach ogólnych :oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej
    • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek
  3. W przypadku uzyskania dochodu nieopodatkowanego – np. alimenty, zasiłek rodzinny, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, dochód z gospodarstwa rolnego, świadczenie opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, wyegzekwowane przez komornika kwoty alimentów, dodatek mieszkaniowy, pomoc rodziny należy przedstawić dokument potwierdzający otrzymanie powyższych dochodów np. : zaświadczeniem lub oświadczeniem o osiągniętym dochodzie oraz dokumentem potwierdzającym prawo do takiego dochodu np. wyrokiem zasądzającym alimenty lub dokumentem potwierdzającym wielkość gospodarstwa rolnego.
  4. w przypadku osób powyżej 18 roku życia zaświadczenie poświadczające fakt kontynuowania nauki