Jakie dokumenty należy przedłożyć ubiegając się o przyznanie Karty Rodziny Dużej?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia –oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia –orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;
  • w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego/ rodzinnego domu dziecka postanowienie sadu o umieszczeniu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku opiekuna prawnego –dokument potwierdzający ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem