Jakie dochody uprawniają do zasiłku rodzinnego?

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli miesięczny dochód netto w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest pozostające na utrzymaniu dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wyjątkowo zasiłek rodzinny wraz z dodatkami może przysługiwać mimo, że dochód na osobę w rodzinie będzie wyższy, pod warunkiem jednak, że to przekroczenie nie będzie większe od kwoty najniższego zasiłku .Jednak, gdy do przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie dojdzie w następnym roku kalendarzowym, to zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie przysługuje.