Jaki dochód jest wliczany do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego?

Pod uwagę brane są dochody netto wszystkich członków rodziny tj. suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utarty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone oraz ubezpieczenia społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.