Kontrole w 2020 roku
 • Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych- Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i obieg dokumentów finansowo-księgowych.
 • Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Kontrole w 2019 roku
 • Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Kontrola prawidłowości funkcjonowania Działu Pomocy Mieszkaniowej oraz Zespołu ds. Obsługi finansowo księgowej – zadanie Karta Polaka
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 • Urząd Miasta Poznania, Kontrola w zakresie przepływów środków pieniężnych z rachunków bankowych Poznańskiego Centrum Świadczeń w celu wparcia kontrolowanej jednostki w ocenie ryzyka wystąpienia czynów wyprowadzenia środków pieniężnych innych niż ujawnione poprzez analizę danych systemów informatycznych wykorzystywanych do wypłaty środków pomocy społecznej.
Kontrole w 2017 roku
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki – zbadanie zarzutów zawartych w skardze.
Kontrole w 2016 roku
 • Wojewoda Wielkopolski – Kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziale 80101 (§ 2010) i w rozdziale 85415 (§ 2030 i § 2040), a także w obszarze przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Kontrole w 2015 roku
 • Wojewoda Wielkopolski – Kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziałach: 75011, 80104 i 85415, a także przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 • Najwyższa Izba Kontroli – Karta Dużej Rodziny jako element polityki rodzinnej państwa
Kontrole w 2014 roku
 • Wojewoda Wielkopolski – Kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie umów i porozumień zawartych z Wojewodą Wielkopolskim, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.
Kontrole w 2013 roku
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Kontrola płatnika składek
Kontrole w 2012 roku
 • Urząd Miasta Poznania – Kontrola prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na podstawie grudnia 2011 r.
Kontrole w 2010 roku
 • Wojewoda Wielkopolski – Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku
 • Wojewoda Wielkopolski – Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2009 r.
Kontrole w 2009 roku
 • Wojewoda Wielkopolski – Kontrola projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego