Kontrole w 2020 roku
  • Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych- Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i obieg dokumentów finansowo-księgowych.
  • Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Kontrole w 2019 roku
  • Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Kontrola prawidłowości funkcjonowania Działu Pomocy Mieszkaniowej oraz Zespołu ds. Obsługi finansowo księgowej – zadanie Karta Polaka
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  • Urząd Miasta Poznania, Kontrola w zakresie przepływów środków pieniężnych z rachunków bankowych Poznańskiego Centrum Świadczeń w celu wparcia kontrolowanej jednostki w ocenie ryzyka wystąpienia czynów wyprowadzenia środków pieniężnych innych niż ujawnione poprzez analizę danych systemów informatycznych wykorzystywanych do wypłaty środków pomocy społecznej.
Kontrole w 2017 roku
Kontrole w 2016 roku
Kontrole w 2015 roku
Kontrole w 2014 roku
Kontrole w 2013 roku
Kontrole w 2012 roku
Kontrole w 2010 roku
Kontrole w 2009 roku