Informacje dodatkowe

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.;
  • uchwała NR XI/161/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.