Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do ,,Wyprawki dla gzubka’’ służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. nr XV/245/VIII/2019 w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego ,,Wyprawka dla gzubka’’;
  • zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 sierpnia 2021 r. nr 675/2021/P w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego ,,Wyprawka dla gzubka’’.

Reklamacja

w przypadku stwierdzenia uszkodzenia /wad i/lub niekompletności wyprawki reklamację należy zgłosić do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku uznania reklamacji produkt wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad.