Informacje dodatkowe

Wojewoda przyznaje świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy.

Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie stanowiącej

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego- na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka
  • w okresie od 4 do 9 miesiąca- odpowiednio 60% wyżej wymienionych kwot.

Od 1 stycznia 2021 r. najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 zł.