Informacje dodatkowe

  • Karta wydawana jest bezterminowo.
  • Karta jest ważna z dowodem osobistym.
  • Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Użyczenie Karty osobom trzecim skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń.
  • Zmiany danych zawartych we wniosku o wydanie Karty, które wystąpią w okresie, na jaki Karta została wydana, nie mają wpływu na uprawnienia wynikające z Karty.
  • Karta oraz duplikat karty są wydawane bezpłatnie.
  • W przypadku utraty lub zniszczenia Karty należy niezwłocznie poinformować pisemnie Poznańskie Centrum Świadczeń. Ponowne wydanie Karty następuje na wniosek.

Podstawa prawna

  • Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przyjęcia Programu „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021”.
  • Uchwała Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora – „Poznańska Złota Karta”.