Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • uchwała Nr  XLVII/869/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania;