Informacje dla szkół – jednostki prowadzone przez prezydenta miasta poznania za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

  • Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
  • Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje w formie papierowej do Poznańskiego Centrum Świadczeń (działającego w imieniu Prezydenta Miasta Poznania).
  • Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl w zakładce: „ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINASOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2020-2022 (dawniej WYPRAWKA SZKOLNA)” należy przekazać do Poznańskiego Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 14 października odpowiednio w 2021 r. i 2022 r.
  • Nie należy przekazywać list bezpośrednio do Urzędu Miasta Poznania
  • Wypełniając listy należy zwrócić uwagę na rodzaj szkoły (ogólnodostępna lub specjalna)
  • Po otrzymaniu listy uczniów Poznańskie Centrum Świadczeń (działające w imieniu Prezydenta Miasta Poznania) przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.
  • Prezydent Miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy szkoły.
  • Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych nastąpi do dnia 7 grudnia odpowiednio w 2021 r.,2022 r.