Informacje dla szkół – jednostki nieprowadzone przez prezydenta miasta poznania.

  • Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
  • Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje w formie papierowej do Poznańskiego Centrum Świadczeń (działającego w imieniu Prezydenta Miasta Poznania).
  • Listy uczniów według ustalonego wzoru, który znajduje się na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl w zakładce: „ŚWIADCZENIA DLA UCZNIA – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINASOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2020-2022 (dawniej WYPRAWKA SZKOLNA)” należy przekazać do Poznańskiego Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 18 października odpowiednio w 2021 i 2022 r.
  • Do listy należy dołączyć dokumenty poświadczające zakup podręczników przez poszczególnych uczniów. Ponadto należy przekazać informację o numerze konta bankowego rodzica lub innego opiekuna dziecka, na który zostanie dokonany zwrot kosztów dofinansowania.
  • Nie należy przekazywać list bezpośrednio do Urzędu Miasta Poznania.
  • Wypełniając listy należy zwrócić uwagę na rodzaj szkoły (ogólnodostępna lub specjalna)
  • Po otrzymaniu listy uczniów Poznańskie Centrum Świadczeń (działające w imieniu Prezydenta Miasta Poznania) przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.
  • Poznańskie Centrum Świadczeń (działające w imieniu Prezydenta Miasta Poznania)  przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy rodzica ucznia/opiekuna ucznia.
  • Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych nastąpi do dnia 7 grudnia odpowiednio 2021 r., 2022 r.