Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe:

  • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
  • W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku, należy je uzupełnić w dniu wydania Karty.
  • Karta będzie wydawana maksymalnie na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Wniosek o przedłużenie Karty można składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu jej ważności,
  • Karty będą wydawane w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
  • Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń może podjąć decyzję o innym sposobie odbioru Kart.
  • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ.
  • Karta uprawnia do korzystania z ulg i zniżek w instytucjach i podmiotach samorządowych oraz niesamorządowych w tym przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.  

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu’’;
  • Zarządzenie nr 772/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu ,,Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej’’ realizowanego w latach 2013-2017.