Informacje dodatkowe

 • Karta przyznawana jest bezpłatnie;
 • Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.
 • Domówienie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty na wniosek Klienta w przypadku gdy posiada on wyłącznie Kartę elektroniczną podlega opłacie w wysokości 10,00zł.

 

Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

PKO BP S.A.  55 1020 4027 0000 1202 1263 6405

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia

np.: „Jan Kowalski 12345678901 Opłata za wydanie duplikatu KDR / Opłata za dodatkową, tradycyjną formę karty ”

 • Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS;
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ;
 • Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.