Informacje dodatkowe

  • Karta przyznawana jest bezpłatnie;
  • Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 10,12 zł.

Domówienie drugiej formy Karty w przypadku gdy wcześniej złożony został wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną lub tradycyjną) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Konto:
PKO BP S.A.        55 1020 4027 0000 1202 1263 6405
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia

np.: „Jan Kowalski 12345678901 Opłata za wydanie duplikatu KDR / Opłata za dodatkową formę karty ”

  • Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej;
  • Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS;
  • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ;
  • Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny