Informacje dodatkowe

  • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
  • Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.
  • Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem pracownika PCŚ w miejscu zamieszkania.
  • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ.
  • Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału w Programie.

Podstawa prawna

  • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”
  • Porozumienie Partnerskie nr 37/miasto/2014 zawarte w dniu 27 listopada 2014r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Poznań.