Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach … Czytaj więcej

Dłużnicy alimentacyjni

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze … Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia; bezterminowo, jeżeli osoba … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków na okres trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 7 września … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują gdy: osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej; osoba uprawniona ukończyła 25 rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe; egzekucja alimentów okazała się skuteczna; osoba uprawniona zawarła związek małżeński; … Czytaj więcej

Wypłata świadczeń

Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych .Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności: przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku; wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A; kartą płatniczo-bankomatową.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku (dotyczy wniosków złożonych w trakcie okresu świadczeniowego). W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokość opłaconego podatku w roku … Czytaj więcej