Wnoszę i wydanie

  Karty seniora - Poznańskiej Złotej KartyDuplikatu Karty Seniora - Poznańskiej Złotej Karty
  Jednocześnie oświadczam, że:
  1. W składanym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazałam/em jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań.
  2. Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
  3. Zostałam/em poinformowana/y, że Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana nieuprawnionym osobom.

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania Karty Seniora - Poznańskiej Złotej Karty, upoważniającej do zniżek w instytucjach biorących udział w realizacji ww. programu, a podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  3. Ma Pani/Pan prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
    • Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych;
    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych;
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Szczegółowe informacje wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy, zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Poznańskiego Centrum Świadczeń w zakładce Opisy spraw – Karta Seniora „Poznańska Złota Karta” lub są dostępne w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.