Korzystam z dodatku mieszkaniowego. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, czy w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności będę miał prawo do otrzymania zwiększonej wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie stanowi podstaw do otrzymania zwiększonej wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego określa obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia … Czytaj więcej

Czy przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego?

Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od przyznania dodatku mieszkaniowego. W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy gospodarstwo domowe musi spełnić m.in. kryterium dochodowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1540,79 … Czytaj więcej

Jakie należy spełnić kryteria, aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego oraz złożyć wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, ponadto zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny?

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje … Czytaj więcej