Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o zasiłek szkolny?

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Czy mogę odwołać się od decyzji?

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Kiedy zasiłek szkolny nie przysługuje?

Zasiłek szkolny nie przysługuje gdy wniosek o przyznanie zostanie złożony po terminie 2 miesięcy licząc od momentu wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy.

Jakie zdarzenia losowe kwalifikują do przyznania zasiłku szkolnego?

Zdarzeniem losowym jest zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są miedzy innymi: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych; klęska żywiołowa; pożar, włamanie lub zalanie mieszkania; Po analizie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego Prezydent Miasta Poznania może podjąć decyzję o przyznaniu zasiłku … Czytaj więcej