Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku uzyskania dochodu?

dokument potwierdzający uzyskanie dochodu, np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy; dokument określający wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany; dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku utraty dochodu?

OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015 •    dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, zaświadczenie od pracodawcy lub inny dokument ;•    dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za 2013 lub PIT 11 za 2013 rok ;•    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani … Czytaj więcej

Jakie dochody uprawniają do zasiłku rodzinnego?

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli miesięczny dochód netto w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest pozostające na utrzymaniu dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód … Czytaj więcej

Komu przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania?

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się: W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, … Czytaj więcej

Komu przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się, na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a także na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Kwota 100,00 zł. na jedno dziecko – raz w roku. Wniosek składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto … Czytaj więcej

Komu przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się, na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: do ukończenia 16 roku życia legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się o umiarkowanym … Czytaj więcej

Komu przysługuje dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Kwota 90,00 zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Uchwałą Rada Miasta Poznania podniosła kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej o kwotę 100,00 zł. miesięcznie. Uchwała weszła w życie z … Czytaj więcej