Na czym polega różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym a dodatkiem pielęgnacyjnym?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym ustalanym na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.Dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie jako dodatek do emerytury lub renty i wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Osoba może otrzymywać tylko jedno z powyższych świadczeń: albo dodatek pielęgnacyjny (dotyczy osób … Czytaj więcej

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się zasiłek do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Od jakiego miesiąca przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli występuje się o to świadczenie po raz pierwszy?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany po raz pierwszy przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w PCŚ w okresie 3 miesięcy od wydania przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności lub … Czytaj więcej

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat i nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała … Czytaj więcej